PRIVACYSTATEMENT BELLEN VIA INTERNET

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy (persoonsgegevens) zo goed mogelijk te beschermen. Wij gebruiken persoonsgegevens die we van jou hebben zoals in de wet bepaald is dat we met jouw gegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy en gegevens omgaan als je met ons belt via internet en welke rechten jij hebt. 

Gesprekken met De Kindertelefoon zijn 100% vertrouwelijk. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Als je belt met De Kindertelefoon praat je met een vrijwilliger. Zij worden begeleid door werkbegeleiders van De Kindertelefoon; zij luisteren soms mee tijdens een gesprek zodat vrijwilligers een kwalitatief goed gesprek met jou kunnen voeren. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden.  

Als je met ons belt via internet kunnen wij persoonsgegevens van jou krijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij , direct of indirect, herkent kan worden. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk.  
 
Bellen via het internet met De Kindertelefoon 
Als je via onze website het telefoongesprek opstart krijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer of mobiele telefoon en weten we welke apparaat onze website bezoekt. Dit IP-adres gebruiken we in beginsel alleen zodat jij contact met ons kan opnemen. De vrijwilliger met wie jij belt ziet jouw IP-adres niet, voor hen ben jij dus anoniem (zij weten niet wie jij bent). Ook wordt je IP-adres versleuteld waardoor deze niet meer direct naar jou herleidbaar is. Wel kunnen we zien of en hoe vaak er met jouw versleutelde IP-adres contact is opgenomen met De Kindertelefoon. Als je onze website bezoekt kunnen wij jouw persoonsgegevens krijgen via cookies op onze website. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt. Lees hierover meer in het privacy- en cookiestatement website. 
 
De telefoongesprekken worden niet opgenomen en er worden geen gespreksverslagen van gemaakt. Wel wordt de volgende informatie over het gesprek geregistreerd: de datum en tijdstip van het gesprek, de duur van het gesprek, via welke kanaal (telefoon) je contact hebt opgenomen, wat je geslacht is, je geschatte leeftijd en het type gespreksonderwerp. De telefoonregistratie is niet herleidbaar naar jou. Als we verder gegevens van jou ontvangen is dat omdat je deze zelf aan ons hebt verteld. Deze informatie wordt niet geregistreerd.    
 
Time out 
Wanneer je vrijwilligers uitscheldt of meerdere malen onze huisregels overtreedt, krijg je een Time Out. Na meerdere Time Outs word je voor 3 maanden geblokkeerd door De Kindertelefoon. Als je weer met ons belt, krijg je een melding dat je bent geblokkeerd. Je kunt bezwaar maken tegen deze blokkade op onze website. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’. Je moet dan wel je anonimiteit opgeven (vertellen wie je bent), omdat we anders niet met je in contact kunnen komen.  
 
Onderzoek 
Periodiek doen wij onderzoek naar bepaalde onderwerpen die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken wij de registratie van de telefoongesprekken. Met dit onderzoek en bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven. Wij delen daarbij nooit de inhoud van individuele gesprekken of informatie waarbij jij te herleiden bent.  

Wij kunnen andere bedrijven of personen vragen om ons te helpen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van ons telefonie- en chatplatform en het hosten van onze website. Deze organisaties zijn verwerker van De Kindertelefoon en er zijn afspraken met ze gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. De Kindertelefoon deelt verder geen persoonsgegevens van jou met andere organisaties. De enige uitzondering hierop is als wij dit wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld met de politie. Jouw IP-adres kan dan worden opgevraagd bij de leverancier van het telefonieplatform. Dit kan alleen worden gedaan door bevoegde medewerkers (niet de vrijwilligers) van De Kindertelefoon. 

  • De leverancier het telefonieplatform bewaart het IP-adres 6 weken. Alleen bevoegde medewerkers van de leverancier kan jouw telefoonnummer inzien. Na 6 weken wordt je telefoonnummer versleuteld. Het is dan zo goed als onmogelijk om de registraties te herleiden naar jou als persoon. Je persoonsgegevens zijn dan gepseudonimiseerd.
  • Gepseudonimiseerde telefoonregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard en gebruiken wij alleen voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening. 
  • Gegevens, die wij van jou hebben omdat je bezwaar hebt gemaakt, verwijderen we gelijk na afronding van jouw bezwaar. 

De Kindertelefoon doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn, niet verloren raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd worden. Daarvoor hebben wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Een voorbeeld van een technische beveiligingsmaatregel is een beveiligde internetverbinding. Organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de afspraken die wij hebben gemaakt met onze leveranciers. Mocht er toch iets misgaan, dan zullen we dit, in lijn met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en als dat mogelijk is aan jou.    

Je mag De Kindertelefoon vragen om:

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben;
  • jouw persoonsgegevens te verwijderen;
  • jouw persoonsgegevens niet te gebruiken; 
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.  

Ook kun je bezwaar maken tegen een time-out of contact opnemen als je een klacht hebt.  Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’. https://www.kindertelefoon.nl/huisregels-klachten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Dit privacy statement gaat over hoe Stichting De Kindertelefoon (“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) jouw persoonsgegevens verwerkt wanneer je met ons belt via internet. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BP, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153. 
 
De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor zijn privacy statement te herzien of aan te passen.  

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.