PRIVACYSTATEMENT TELEFOON

De Kindertelefoon doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Gegevens die we van jou hebben worden door De Kindertelefoon verwerkt zoals in de wet is bepaald dat we met jouw persoonsgegevens mogen doen. In dit privacy statement lees je hoe wij met jouw privacy omgaan als je met ons belt via de telefoonlijn. We hebben op een rij gezet hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten jij hebt.

Als je ons belt via de telefoonlijn kunnen we persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie die iets over jou zegt en waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan je telefoonnummer zijn, maar ook je naam of leeftijd. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk.

Gesprekken met De Kindertelefoon zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat wij aan niemand buiten De Kindertelefoon doorvertellen wat jij ons vertelt, behalve als dat van jou mag. Wij weten niet wie jij bent en dat hoef je ons ook niet te vertellen. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen via de telefoon, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten De Kindertelefoon, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

 

Als je belt met De Kindertelefoon praat je met een vrijwilligers. Zij worden begeleid door werkbegeleiders van De Kindertelefoon, en zij luisteren soms mee tijdens een gesprek voor functioneringsdoeleinden en deskundigheidsbevordering. De telefoongesprekken worden niet opgenomen en er worden geen gespreksverslagen van gemaakt. Wel wordt de volgende informatie over het gesprek geregistreerd: de datum en tijdstip van het gesprek, de duur van het gesprek, via welke kanaal (chat of telefoon) je contact hebt opgenomen, wat je geslacht is, je geschatte leeftijd en het type gespreksonderwerp. De telefoonregistratie is niet herleidbaar naar jou. Als we verder gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt verteld. Deze informatie wordt niet geregisterd.   

 

Als De Kindertelefoon belt via de vaste of mobiele telefoon verkrijgen wij automatisch je telefoonnummer welke we in beginsel alleen gebruiken zodat jij contact met ons kan opnemen. Je telefoonnummer wordt versleuteld en is daardoor niet meer direct naar jou herleidbaar. De vrijwilliger die met jou belt ziet jouw telefoonnummer niet, alleen bevoegde medewerkers van de leverancier van het belplatform kan dit in zien. Op jouw telefoonrekening staat niet dat je met ons gebeld hebt. Wel kunnen we zien of en hoe vaak er met jouw versleutelde telefoonnummer contact is opgenomen met De Kindertelefoon.

 

Wanneer je vrijwilligers uitscheldt of meerdere malen onze huisregels overtreedt, krijg je een Time Out. Na meerdere Time Outs word je voor 3 maanden geblokkeerd door De Kindertelefoon. Als je weer met ons belt, krijg je een melding dat je bent geblokkeerd. Je kunt bezwaar maken tegen deze blokkade op onze website. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’. Je moet dan wel je anonimiteit opgeven (vertellen wie je bent), omdat we anders niet met je in contact kunnen komen.

 

De Kindertelefoon kan persoonsgegevens van jou aan andere organisaties verstrekken. Bijvoorbeeld de politie als we daar wettelijk verplicht toe zijn. Jouw telefoonnummer kan dan worden opgevraagd bij de aanbieder van de telefoondienst. Dit kan alleen worden gedaan door bevoegde medewerkers (niet de vrijwilligers) van De Kindertelefoon.

 

Indien je meer hulp nodig hebt kunnen wij je doorverwijzen naar Veilig Thuis, een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een andere instantie. Dit kan anoniem in een adviesgesprek of zo dat wij wel al bepaalde gegevens van je doorgeven. Je vertelt ons dan onder andere jouw naam, adres, telefoonnummer en school waar je op zit. Hiermee geef je je anonimiteit op. We hebben dan jouw toestemming nodig om deze gegevens door te geven aan Veilig thuis, of een andere instantie. Zonder jouw toestemming geven wij geen gegevens door aan deze organisaties. Als het adviesgesprek niet lukt, maar De Kindertelefoon heeft al wel met jouw toestemming jouw gegevens gekregen, wordt er indien nodig een zorgmelding gedaan naar Veilig Thuis.

 

Periodiek verrichten wij onderzoek naar bepaalde onderwerpen die leven onder kinderen en jongeren. Hiervoor gebruiken wij de registratie van de telefoongesprekken. Met dit onderzoek en bijbehorende publicaties geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak om kinderen een stem te geven. Wij delen daarbij nooit de inhoud van individuele gesprekken of informatie waarbij jij te herleiden bent.

 

  • De aanbieder van de telefoniedienst bewaart de telefoonnummers 6 weken en wordt daarna versleuteld. Daarna is het zo goed als onmogelijk om de registraties (in)direct te herleiden naar jou als persoon. Je persoonsgegevens zijn dan gepseudonimiseerd.
  • Bij het doorverwijzen naar Veilig Thuis of andere instanties worden je persoonsgegevens een week bewaard, omdat we moeten kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven voor deze doorverwijzing.
  • Gegevens, die wij van jou hebben omdat je bezwaar hebt gemaakt, verwijderen we gelijk na afronding van jouw bezwaar met uitzondering van de gegevens bij doorverwijzen.
  • Gepseudonimiseerde telefoonregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard en gebruiken wij alleen voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening.

De Kindertelefoon heeft beveiligingsmaatregelen (technische en organisatorische maatregelen) genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten. 

Je mag De Kindertelefoon vragen om:

  • te laten zien welke gegevens wij van jou hebben
  • jouw persoonsgegevens te verwijderen
  • jouw persoonsgegevens niet te gebruiken
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Ook kun je bezwaar maken tegen een time-out of contact opnemen als je een klacht hebt. Ga naar www.kindertelefoon.nl en kijk onderaan bij ‘Huisegels & klachten’.

Dit privacy statement gaat over hoe Stichting De Kindertelefoon (“Kindertelefoon”, “we”, “wij” of “ons”) via de telefoon jouw persoonsgegevens verwerkt. De Kindertelefoon is gevestigd aan de Newtonlaan 83, 3584 BV, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61100153.

 

De Kindertelefoon behoudt zich het recht voor haar privacy statement te herzien of aan te passen.

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:

Per email: privacy@kindertelefoon.nl, onder vermelding “ privacy”.

Per post: Newtonlaan 83, 3584 BP Utrecht.