LID RAAD VAN TOEZICHT

Portefeuille Juridisch 

 

Voor De Kindertelefoon zoeken wij een Lid Raad van Toezicht voor de portefeuille Juridisch. Wij zoeken een kandidaat die zich wil committeren aan onze organisatie, die begrijpt welke positie De Kindertelefoon inneemt en wat deze betekent voor kinderen. We zoeken iemand met kennis en ervaring op het gebied van ICT, de organisatie hiervan en met name de juridische privacyaspecten (AVG) ten behoeve van onze doelgroep. 

DE ORGANISATIE

Al 41 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit 7 locaties en met ruim 700 vrijwilligers bieden we via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag en helpen we kinderen verder. Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. Gemiddeld vinden er per dag 1500 gesprekken plaats.

De vrijwilligers van De Kindertelefoon zijn daarvoor 365 dagen per jaar gratis via de telefoon en chat bereikbaar van 11-21u. Daarnaast faciliteren we met het forum een veilige omgeving waar jongeren ervaringen delen, elkaar helpen en advies geven. De vrijwilligers worden professioneel getraind. Er werken ongeveer 40 mensen bij De Kindertelefoon die vrijwilligers trainen en begeleiden, beleid uitstippelen en de organisatie ondersteunen.

De Kindertelefoon wil adequaat inspelen op de (veranderende) vraag van het kind en een betere vertegenwoordiging van de stem van het kind zijn. Hiertoe streeft de organisatie naar het vergroten van de kwaliteit van het kindcontact en het beter borgen hiervan.

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de besturing van de organisatie en optreedt als werkgever van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed.

De Raad van Toezicht vervult extern een ambassadeursrol, waarbij hij optreedt als belangenbehartiger. Het is de kunst van een goede Raad van Toezicht om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop toezicht gehouden wordt, zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • de organisatie en haar prestaties
 • het functioneren van de bestuurder
 • het omgaan met belangrijke externe ontwikkelingen
 • het financieel management
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.

De Raad van Toezicht kent een toezichtcultuur die waarde gericht is. Hij komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Binnen de Raad van Toezicht zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl. Ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

HET PROFIEL

Wij zoeken kandidaten die zich willen committeren aan onze organisatie, die begrijpen welke positie De Kindertelefoon inneemt en wat deze betekent voor kinderen. Dus de intrinsieke motivatie en de persoonlijke drive om maatschappelijk relevant en betrokken te zijn, zijn voor De Kindertelefoon en voor deze rol onontbeerlijk.

Om haar taken goed te kunnen blijven uitvoeren is verregaande digitalisering van De Kindertelefoon essentieel. Gezien de achtergronden binnen de Raad van Toezicht zoeken we voor de invulling van deze vacature een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van ICT, de organisatie hiervan en met name de juridische privacyaspecten (AVG) ten behoeve van onze doelgroep.

De kandidaat is op deze onderwerpen voor de bestuurder een goede sparringpartner en kan in de Raad van Toezicht op strategisch niveau de goede dialoog hierover aanzwengelen. Uiteraard lezen we graag terug waarom u kennis, ervaring en/of affiniteit hebt met deze onderwerpen en met de doelgroep.

Gezien de diverse achtergrond van de kinderen, vrijwilligers en betaalde krachten, is het een pre als u ervaring en kennis hebt van multiculturele ontwikkelingen in de breedste zin van het woord en aandacht kunt geven aan inclusiviteit en diversiteit.

We zoeken een toezichthouder, die met beide benen in de maatschappij staat. Bestuurlijke ervaring en professionaliteit zijn nodig. We komen graag in contact met kandidaten die geloven in De Kindertelefoon en die reflectief zijn op hun eigen rol.

Tenslotte passen bij deze Raad van Toezicht mensen die open zijn, een warme persoonlijkheid hebben en oprecht trots willen zijn op een organisatie als De Kindertelefoon. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

U dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • analytisch en kritisch denkvermogen op WO-niveau
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten
 • aantoonbare sensitiviteit op het gebied van multiculturele diversiteit
 • evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad van Toezicht én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • een brede maatschappelijke oriëntatie
 • organisatie-sensitiviteit en empathisch vermogen.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • analytisch inzicht
 • strategisch denken
 • positief kritische, constructieve houding
 • onafhankelijkheid
 • integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • teamspeler/ samenwerkend.

DE PROCEDURE

De Kindertelefoon laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door Werving en Selectiebureau Colourful People. Mr. René F. Burgler, partner bij Colourful People geeft je graag meer informatie over de positie en/of sollicitatieprocedure. Je kunt contact met hem opnemen op nummer 06 2857 5436.

Een motivatiebrief en cv kun je uploaden via www.colourfulpeople.nl uiterlijk 30 april. De preselectiegesprekken bij Colourful People zijn in week 18 en 19. De gesprekken bij De Kindertelefoon zullen eind mei plaatsvinden.

De Raad van Toezicht telt op dit moment 5 leden (3 mannen en 2 vrouwen) en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging in geslacht, leeftijd, achtergrond, kennis en ervaring. De Raad van Toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en ontvangt behalve voor reiskosten geen vergoeding.

Hé, welkom!

We plaatsen cookies om de website goed te laten werken én te verbeteren, niet om jou te volgen. Meer weten? Klik hier.