Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Kind in het centrum

Kind in het centrum

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een gezin in een asielzoekerscentrum. Zij komen vanuit verschillende landen met hun gezin naar Nederland om hier bescherming te vragen: asiel.

– Hoe is het voor kinderen om op te groeien in een azc?
– Hoe verhoudt deze situatie zich tot het Kinderrechtenverdrag?

Deze twee vragen stonden centraal in het onderzoek naar de situatie van kinderen in asielzoekerscentra. De resultaten worden beschreven in Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra dat op 12 juni 2009 is gepresenteerd.

Het onderzoek werd verricht in de periode van september 2007 tot juni 2009 en is dus al wat ouder, maar de uitkomsten zijn nog actueel. Het onderzoek geeft een beeld van de gehele leefsituatie van de kinderen in gezinnen in asielzoekerscentra. Dit beeld is totstandgekomen op basis van informatie van kinderen en ouders, deskundigen en literatuur. De situatie van de kinderen wordt getoetst aan de eisen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Aanleiding

Er bestaan al lange tijd zorgen over de duizenden kinderen die in een gezin opgroeien in een asielzoekerscentrum. Hoewel het verblijf in een azc bedoeld is als ‘tijdelijk’ wonen veel kinderen er jaren, een belangrijk deel van hun jeugd.
 
De verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt bij de ouders gelegd. Zij worden geacht voor hun kinderen te zorgen, maar in de praktijk kunnen zij dat vaak niet. Door de situatie waarin ze zich bevinden of door hun eigen (psychische) gesteldheid. Deze kwetsbaarheid van en behoefte aan zorg voor kinderen in gezinnen in azc’s is onderbelicht geraakt.
 
Dit onderzoek is voortgekomen uit de behoefte om de situatie van kinderen in gezinnen uitputtend in beeld te brengen en te verbeteren. Op deelaspecten was wel informatie voorhanden (uit onderzoek), maar een volledig beeld ontbrak. Ook de visie van kinderen en gezinnen zelf op hun verblijf in een asielzoekerscentrum was onbekend. Daarnaast hadden deskundigen en ketenpartners behoefte aan een gefundeerde beoordeling van de situatie van kinderen in azc’s aan de hand van het Kinderrechtenverdrag.
 
Het onderzoek kon daadwerkelijk tot stand komen toen de drie opdrachtgevers – COA, Stichting Kinderpostzegels Nederland en UNICEF – elkaar vonden in de gedeelde bezorgdheid, de gevoelde noodzaak en in de voorgestelde onderzoeksopzet.

Opzet
Het onderzoek inventariseerde de algehele situatie van kinderen in azc’s en brengt dat in beeld. Daarbij werd met name gekeken naar onderwerpen waar kinderen mee te maken hebben: gezin en opvoeding, wonen, recreatie, spel en vrije tijd, onderwijs, gezondheid, veiligheid, procedure, financiën en participatie.

Tijdens het onderzoek werd vanuit drie perspectieven informatie verzameld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen over de situatie van kinderen in azc’s. De gevonden informatie, de daaruit blijkende knelpunten en de mogelijkheden voor verbetering zijn vervolgens getoetst aan de informanten uit de drie kennisbronnen. De drie kennisbronnen zijn:
 
- De meningen en ervaringen van kinderen en ouders in azc’s.
- De meningen en ervaringen van deskundigen.
- Kennis die naar voren komt uit literatuuronderzoek.

Organisatie
Het onderzoek werd verricht in de periode van september 2007 tot juni 2009. Het werd uitgevoerd door UNICEF in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en UNICEF Nederland. De opdrachtgevers financierden het onderzoek. Zij waren in de stuurgroep van het onderzoek vertegenwoordigd.
 
Daarnaast waren er verschillende personen en organisaties betrokken die vertegenwoordigd werden in de klankbordgroep.
 
Naast deze organisaties werd nauw samengewerkt met andere organisaties (de Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN) en de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA, voorheen MOA).
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door UNICEF Nederland. Er waren verschillende onderzoekers actief tijdens het onderzoek.

Methode
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de informatie van verschillende bronnen:
 
- 66 kinderen en 8 ouders in azc’s.
- 164 deskundigen.
- 96 literatuurbronnen.

De kinderen en ouders werden geïnterviewd in vijf azc’s, in zowel individuele als groepsgesprekken.
 
De deskundigen werden op uiteenlopende manieren geconsulteerd. Er werden vragenlijsten verspreid onder medewerkers van het COA, gezondheidszorg voor asielzoekers, scholen waar asielzoekerskinderen les krijgen, en de Vrolijkheid (particuliere organisatie die activiteiten voor kinderen organiseren in azc’s). Er werden 89 vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Daarnaast werden deskundigen individueel geïnterviewd en er vonden expertmeetings plaats. Een afsluitende expertmeeting met kinderen en ouders vond plaats in een azc.
 
Voor het literatuuronderzoek zijn bestaande onderzoeken over de situatie van kinderen in azc’s en vluchtelingenkinderen bestudeerd en verwerkt. Samen zorgden deze bronnen voor 3315 uitspraken, die opgenomen zijn in een database.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn op 12 juni 2009 gepresenteerd en aangeboden aan toenmalig staatssecretaris Albayrak van Justitie. U kunt het volledige rapport en de samenvatting hiernaast downloaden.

Onderwerpen

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg