Meer hulp Meldknop.nl Bel gratis en anoniem 0800 - 0432 of chat
Meer hulp Meldknop.nl

Onderwerpen

Onderwerpen

Gezondheid

Recht op gezondheid

Je hebt recht op goede zorg om gezond te worden of te blijven. Dat staat in de wet. Je hebt dus recht op een schoon huis op  een gezonde plek. Een huis dat niet kapot is en  niet vochtig is. Je hebt ook recht op medicijnen of medische hulp. VN Kinderrechtenverdrag

In dit verdrag staan alle rechten van kinderen. De Nederlandse overheid moet zich hier aan houden. Lees hier meer over het verdrag. 

In artikel 24 van het Kinderrechtenverdrag staat dat je recht hebt op goede zorg voor gezondheid. Als je zorg nodig hebt (lichamelijk of psychisch), mag je naar de dokter of het ziekenhuis.
Europese regels
Een belangrijke Europese afspraak  is de opvangrichtlijn. In de Opvangrichtlijn staan de rechten van asielzoekers in Europa. De overheid moet ervoor zorgen dat asielzoekers gezond kunnen blijven. En de overheid moet ervoor zorgen dat asielzoekers alle medische hulp krijgen (bijvoorbeeld een operatie of medicijnen) die nodig zijn om gezond te blijven. Dit staat in artikel 15 van de Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten.
Nederlandse wet

Belangrijke regels over gezondheidszorg voor asielzoekers

Deze staan in de Koppelingswet, de Vreemdelingenwet, de Regeling Zorg asielzoekers en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Vreemdelingenwet

In de Vreemdelingenwet staat dat mensen zonder verblijfsvergunning geen recht hebben op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of pensioen. Er is een uitzondering gemaakt voor gezondheidszorg: mensen zonder verblijfsvergunning hebben wel recht op gezondheidszorg als het gaat om 'medisch noodzakelijke zorg'. Dat is alle zorg die nodig is om weer beter te worden als je ziek bent. Er zijn wel regels als het gaat om gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. Hierover lees je meer bij het onderwerp Asielprocedure. Meer informatie over gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfsvergunning vind je in artikel 10 van de Vreemdelingenwet.

Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)

Alle informatie over gezondheidszorg aan asielzoekers staat in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Er staat bijvoorbeeld in welke zorg vergoed wordt, maar ook hoe het zit met de kosten.

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

Voordat een dokter een operatie of een andere medische behandeling bij je uitvoert, moet hij of zij je vertellen wat er gaat gebeuren, wat de risico's zijn en wat eventuele andere mogelijkheden zijn (dus bijvoorbeeld een andere operatie dan die je nu krijgt). Dat staat allemaal in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Een dokter moet ook aan kinderen (en dus ook aan asielzoekerskinderen) uitleggen wat er gaat gebeuren bij een operatie. In de wet staat dat de dokter ervoor moet zorgen dat ook kleine kinderen begrijpen wat er gebeurt. De dokter moet dus zijn of haar best doen om alles duidelijk uit te leggen

Toestemming geven

Voordat een dokter gaat opereren, moet een patiënt toestemming geven. Geeft die geen toestemming, dan mag een dokter in principe niet opereren.
  • Jonger dan twaalf jaar Bij kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar, geven de ouders deze toestemming. Als ouders niet willen dat hun kind een operatie krijgt, kunnen zij weigeren om toestemming te geven voor de operatie. Ouders moet altijd van tevoren worden gevraagd of zij toestemming geven voor de operatie. Dat is alleen anders als het gaat om een levensbedreigende situatie en de ouders niet goed bereikbaar zijn. Dan kan een dokter ook zonder toestemming kinderen behandelen.
  • Tussen de twaalf en de zestien jaar Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen zelf toestemming geven voor een medische behandeling. Daarnaast is ook de toestemming van de ouders nodig.
  • Ouder dan zestien jaar Kinderen die ouder zijn dan zestien jaar mogen zelf toestemming geven voor een operatie, ook als hun ouders het niet willen. Als je zestien jaar of ouder bent, kun je er ook voor kiezen om geen toestemming te geven voor een operatie. Alleen als een dokter vindt dat het heel belangrijk is dat je toch wordt geopereerd, hoeft hij of zij geen rekening te houden met jouw toestemming.

Medisch dossier

Een dokter of ziekenhuis is verplicht alle medische informatie over jouw gezondheid te bewaren en in een dossier te stoppen. Je ouders mogen dit dossier opvragen bij de dokter of het ziekenhuis. Het is zelfs heel belangrijk dat ze dit doen. Als je later namelijk naar een ander ziekenhuis gaat, of je verhuist naar een ander land, weten de dokters daar hoe het zit met jouw gezondheid.

Het blijft geheim

De dokter of het ziekenhuis mag geen informatie doorgeven over jouw gezondheid. Ze mogen jouw medische dossier dus niet naar de IND sturen. Alleen als jij (of je ouders als je jonger bent dan zestien jaar) hiervoor toestemming geeft, mag een dokter of ziekenhuis jouw medische gegevens naar anderen doorsturen.

Voor en over kinderen in asielzoekerscentra

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Chat of bel 0800-0432 (gratis & anoniem)
Dagelijks van 11.00-21.00 uur

Verberg