Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad stelt het beleid van De Kindertelefoon op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • De heer J.W.A.M. Lomans (voorzitter)
  • Mevrouw A.C. (Annelies) van Herwijnen
  • De heer K. (Koen) Bron
  • Mevrouw L (Loes) Ypma
  • De heer M. (Micha) de Winter
  • Mevrouw N.E. (Nelleke) Groenewegen

Dit betreffen onbezoldigde functies.